نسخه آزمایشی
             English |                   

دانلود کاتالوگ

قابلیتهای طبقه بندی شده نرم افزار حسابداری سیاق

نرم افزار حسابداری سیاق نسخه 8

سیسسم حسابداری به عنوان مرجع کلیه مراودات مالی و مغز سیستم در یک مجموعه یک پارچه اهمیت زیادی را داراست. حسابداری سیاق 8 با قالب کدینگ ساده و کارا و 6 سطحی خود امکان پیاده سازی کدینگ حساب ساده و کاملی را فراهم میکند که از یک مجموعه کوچک تا یک مجموعه تولیدی بزرگ قابلیت عملیاتی شدن روی آن را دارد.

قابلیتهای طبقه بندی شده نرم افزار حسابداری سیاق

کدینگ حسابها

تعریف طول ارقام کدینگ

قابلیت تعریف تعداد ارقام کدینگ قبل از تعریف سر فصل حسابها بنا به نیاز

امکان تعریف طول کدینگ تفصیلها به صورت جداگانه

تفصیلی ها

امکان تعریف تفصیل ها به صورت جدا و یونیک

امکان دسته بندی تفصیلها به سطوح مختلف

امکان فعال و غیر فعال کردن تفصیلها در بین سال های مالی

امکان اضافه کردن نام لاتین برای تفصیلها جهت اخذ گزارشات لاتین

امکان انتقال یک تفصیل بین گروههای تفصیلی

امکان مشخص کردن یک یا چند گروه تفصیلی  به عنوان مرکز هزینه

سر فصل حسابها

امکان تعریف سر فصل حسابها به صورت ساده و درختی

امکان افزودن نام لاتین برای حسابها جهت اخذ گزارشات لاتین

امکان مشخص کردن ماهیت حسابها در حین تعریف سر فصل حسابها

امکان ایجاد ارتباط با تفصیلها در 5 سطح به صورت درختی

امکان فعال یا غیر فعال کردن یک سر فصل در بین سال مالی ها

امکان ایجاد یا سلب قابلیت فشرده سازی بر روی معین برای ثبت سند های اتوماتیک از زیر سیستم ها

امکان محدود کردن یک یا چند تفصیل از بین گروه تفصیلی لینک شده به سطوح جهت ثبت سند

امکان مشخص کردن حساب ارزی و الزام ورود اطلاعات ارزی جهت صدور سند

امکان افزودن سر فصل حساب بدون استفاده از موس

امکان الزام کردن ورود اطلاعات کد پیگیری و تاریخ پیگیری و سریال بر روی معین خاص در صدور سند

امکان تعریف سرفصل حسابها در 8 سطح به صورت کاملا ساده و درختی

امکان عنوان دادن 2 سطح از سطوح به نام های پروژه و مرکز هزینه

امکان تعریف مراکز هزینه و پروژه ها – گروه بندی و با تعداد نامحدود

امکان گزارشگیری از سطح پروژه و مرکز هزینه

کنترل ها

کنترل ارتباطات سر فصل ها به واسطه خود نرم افزار

کنترل طول کدینگ سیستم در تعریف سر فصل حسابها و شماره پیشنهادی به کد حساب توسط سیستم

امکانات

قابلیت ثبت اسناد چندین کشور – قابلیت کار چند دفتره برای یک شرکت به واسطه یک بار ثبت سند

قابلیت ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات در فایل متنی

انتقال کدینگ از یک شرکت به شرکت دیگر

ورود سند

عملیات ورود سند

امکان صدور اسناد حسابداری  بدون دخالت موس و با کمک جستجو سریع

امکان استفاده از کلید های میانبر جهت سهولت در صدور سند

ابزارهای کمکی و مدیریتی

امکان ثبت سند به صورت یادداشت و بررسی نشده

امکان تغییر تاریخ های سند به واسطه کلید های میانبر جهت سهولت صدور سند

امکان جستجو در صدور سنداز روی نام و کد حساب به صورت کاملا حرفه ای

امکان اضافه کردن کد روزانه جهت سورت به کد روزانه

امکان چاپ سند ( روکش سند ) در حین صدور سند

امکان استفاده از شرح های استاندارد و تعریف شده و شرح های ثبت شده قبلی

تراز نمودن سند به صورت اتوماتیک به واسطه کلیدهای میانبر

مدیریت اسناد حسابداری تبدیل انواع اسناد- کپی – درج – تغییر – حذف – تبدیل – و ترکیب و ...

مشاهده گردش و مانده حساب در حین صدور سند

امکان تعریف سر فصل حسابها در حین صدور سند

امکان export و import از روی فایل

امکان استفاده از ثبت های قبلی و واکشی از آنها برای ثبت جدید

امکان انتقال اسناد یک حساب به حساب دیگر

امکان تبدیل اسناد به وضعیت یادداشت و بررسی نشده و قطعی

امکان درج سند مابین اسناد حسابداری

امکان اضافه کردن الحاقات و پیوست ها به صورت فایل و مشاهده الحاقات سند

امکان ذخیره و بازیابی اسناد به صورت جمعی و قابلیت انتقال اسناد یک شرکت به شرکت دیگر

امکان مشخص شدن صادر کننده اسناد و تاریخ ثبت و ویرایش کننده اسناد و تاریخ ویرایش

امکان ترکیب اسناد یک زیر سیستم حسابداری

مرتب شدن اسناد به تاریخ سند توسط سیستم به صورت اتوماتیک

مشاهده – بررسی و گزارش دهی

گزارشات عادی

گزارشات سر فصل حسابهابه صورت مجزا کل و معین و گروه یا به صورت درختی

گزارش گردش حسابها در تمامی سطوح به صورت کاملا انعطاف پذیر

گزارشات لیست جاری با توجه به اطلاعاتی که در فرم دیده می شود و قابل تغییر

گزارش اسناد حسابداری به فرمت های مختلف

گزارشات مرور حسابها از تمامی سطوح گروه – کل – معین – گردش – ریز اسناد

گزارشات لیست اسناد ثبت شده با وضعیت اسناد و کاربران ثبت و ویرایش کننده

گزارشات تحلیلی حسابها به موارد پاس شده

گزارشات عادی

امکان ایجاد و کپی از کل گزارشات و امکان ایجاد اجازه ویرایش برای کاربران دیگر

امکان طراحی گزارشات توسط کاربر

امکان اضافه کردن پسورد جهت ویرایش گزارش

امکان ذخیره و بازیابی گزارش توسط کاربر

گزارشات مدیریتی

گزارش عملکرد کاربران فعال در سیستم

گزارشات تلفیقی به صورت کاملا کاستومایز بر روی تمامی حسابها به صورت روزانه و ماهانه و سالانه

گزارشات به صورت نموداری از کلیه حسابها به تفکیک ماهانه

گزارشات نموداری مقایسه ای حسابها در سال مالی های مختلف

گزارشات حسابها به تفکیک شعبات

قابلیت های مدیریتی

سایر  قابلیتهای کمکی

گزارشات استاندارد

گزارشات مجموع حسابها به تفکیک ماهانه و به صورت نموداری

گزارشات تراز حسابها با فیلتر های مختلف

گزارشات دفاتر کل و معین و روزانه

گزارش اسناد خلاصه از تاریخ تا تاریخ از سطح کل و معین

مرور حسابها مشاهده وضعیت حسابها

امکان نمایش حسابها در سطوح مختلف و مشاهده ریز حسابها با اعمال فیلتر ها و سورتهای روی تمامی فیلتر ها

مرور قدرتمند و چند سطحی روی تراز و حسابها در یک یا چندین سال مالی – ترکیب کاربردی قابلیت های سورت و فیلتر و جستجو قدرتمند سیاق با مرور روی تراز- مورد استفاده مدیران جهت کنترل و مدیریت به جهت ارایه دید از گردش کار

ابزارها

فیلتر از تاریخ تا تاریخ از سند تا سند از تاریخ پیگیری تا تاریخ پیگیری

امکان سورت و جستجو بر روی تمامی فیلد ها

امکان تعریف فیلتر ها و شرایط توسط کاربر  و قابلیت ذخیره سازی

امکان ارایه نمای تحلیلی روی تمامی حسابها

امکان گزارش گیری در مرور حسابها به تفکیک شعبات

امکان ویرایش آرتیکل به منظور اصلاح سند حسابداری در ریز حسابها

امکان چاپ سند حسابداری بدون ورود به فرم مدیریت اسناد

کنترلها

کنترل ثبت و صدور اسناد توسط کاربران  - تایید و امکان عدم اجازه تغییر سند

کنترل اتوماتیک و همیشه صحیح رابطه شماره سند و تاریخ

برای کاربر با نگهداری سابقه دسترسی کاربر

امکان کنترل صدور نوع سند و کاربر ( ثبت یادداشت و یا بررسی نشده )

امکان جلوگیری از صدور سند برای کاربر مشخص

امکان کنترل صدور سند و نقض قوانین ماهیت حسابها

امکان کنترل اسناد به قطعی به منظور جلوگیری از ویرایش سند

امکان کنترل ثبت وقایع و عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم

کنترل سطوح و اعتبار سطوح جهت ثبت سند حسابداری

کنترل جلوگیری از ورود شماره سند تکراری

امکان  جلوگیری از مشاهده برخی از حسابها برای کاربر خاص

امکان جلوگیری از چاپ سند حسابداری برای کاربر خاص

امکان کنترل ویرایش اسناد یک کاربر به واسطه کاربر دیگر

امکان کنترل تکراری بودن کد عطف درهنگام صدور سند

امکان مشخص کردن محدودیت حجم فایل جهت الحاقات سند

 

گروه نرم افزاری سیاق         

  تلفن : 66581100