نسخه آزمایشی
             English |                   

دانلود کاتالوگ

نرم افزار خزانه داری سیاق نسخه 8

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. خزانه داری سیاق مستقیما روی حسابداری کار میکند و این بدین مفهوم است که حتی اگر اسنادی راسا در حسابداری ثبت گردند تاثیر خود را در سیستم خزانه داری خواهند گذاشت.

 

قابلیتهای طبقه بندی شده نرم افزار خزانه داری سیاق

اطلاعات پایه

 

تعریفات بانکها

امکان تعریف بانکها و حسابهای جاری در سیستم خزانه بدون محدودیت 

امکان تعریف حسابهای مرتبط بانکها با سیستم حسابداری

 

تعریفات دسته چکها

امکان تعریف دسته چکهای بانکها

امکان چاپ چک ثبت شده در سیستم خزانه 

امکان تعریف انواع دسته چک و طراحی هر نوع چک جهت چاپ چک

تعریفات تنخواه دارها و صندوقها

 

امکان تعریف تنخواه دارها در سیستم خزانه داری  

امکان تعریف دسترسی هر کار به تنخواه جهت ثبت تنخواه های خود  

امکان تعریف صندوق دارها در سیستم خزانه

امکان تعریف دسترسی هر صندوق دار به صندوق خود جهت ثبت اسناد

 

تعریفات انواع اسناد خزانه

امکان تعریف اسناد خزانه با توجه به گردش کار سازمان بدون محدودیت

امکان تعریف دسترسی ها روی هر کدام از انواع اسناد خزانه 

امکان کنترل اسناد خزانه با توجه به چرخش کار خزانه سازمان 

تعریفات حسابهای مرتبط خزانه

امکان تعریف حسابهای معین در ارتباط با سیتم خزانه 

امکان کنترل عامل گذاری اسناد خزانه با توجه به حسابهای تعریف شده

امکان عامل گذاری اسنادخزانه به صورت  اتوماتیک با توجه به حسابهای تعریف شده خزانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات جاری

 

 

 

 

 

 

 

صدور سند خزانه

 

امکان صدور اسناد خزانه با توجه به چرخش کار سازمان 

امکان کنترل کاربر ثبت کننده روی دسترسی به اسناد خزانه

امکان تایید اسناد ثبت شده توسط کاربران مدیر خزانه داری

امکان کنترل ویرایش اسناد خزانه توسط کاربران

امکان تهیه گزارشات دریافت و پرداخت از اسناد خزانه جهت اخذ وجه یا پرداخت از مشتری 

  

 

دفتر چک و عملیات خزانه

امکان رویت اسناد و چک های دریافت و پرداخت در دفتر چک خزانه 

امکان گردش ثبت گردش چکهای خزانه در دفتر چک به صورت جمعی  

امکان تهیه گزارشات متنوع با توجه به چرخش هر چک  

امکان رویت و پیگیری چرخش یک چک در دفتر چک  

امکان چاپ چکهای صادره و تاییده چک و مجوز پرداخت چک در دفتر چک

ثبت صورت خلاصه های تنخواه

امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه توسط خود تنخواه دار ها 

امکان تایید اسناد ثبت شده تنخواه دارها توسط کاربران مدیر سیستم خزانه جهت جلوگیری از ویرایش

امکان کنترل کاربران مجاز ثبت سند تنخواه 

امکان تهیه گزارش سند تنخواه توسط تنخواه دار

مغایرت گیری بانکها

 

امکان مغایرت گیری بانکها به صورت اتوماتیک و دستی  

امکان ثبت مغایریت و گردش ها ی بانکی در طول سال مالی و گزارش گیری از آنها

امکان دریافت ورودی های فایل با فرمت text  و XLS

عامل گذاری اسناد خزانه 

امکان عامل گذاری اسناد خزانه به صورت مبلغی به هر حساب خزانه

امکان عامل گذاری اتوماتیک اسناد خزانه به صورت کلی  

صدور اسناد حسابدرای  خزانه  

قابلیت صدور اسناد حسابداری برا ی اسناد خزانه به صورت دوره ای و یا تک تک یا کلی 

امکان تعریف شرح اسناد خزانه به صورت اتوماتیک با توجه به تنظیمات سیستم 

 صدور اسناد حسابداری تنخواه

امکان صدور اسناد حسابداری روی اسناد تنخواه قطعی و عامل گذاری شده  

امکان استفاده از شرح های ثبت شده صورت خلاصه تنخواه توسط تنخواه دارها

 

 گروه نرم افزاری سیاق         

  تلفن : 66581100